Regulamin

 

Regulamin wycieczek

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Rowerowi Maniacy Krzysztof Kopeć,  reprezentowaną przez Krzysztofa Kopeć 

1. SŁOWNIK POJĘĆ 


Organizator – Rowerowi Maniacy Krzysztof Kopeć, NIP 1131437258, REGON 385719709 zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Wyjazd - zorganizowana przez Organizatora wycieczka rowerowa o określonym terminie, miejscu wyjazdu oraz cenie.

Uczestnik - osoba zarejestrowana na wyjazd, która poprawnie wypełniła formularz rejestracyjny (bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, osoba która została zarejestrowana przez swojego opiekuna prawnego), podając wszystkie wymagane przez Organizatora dane osobowe.

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Poniższy regulamin określa zasady uczestnictwa w wyjazdach organizowanych przez firmę Rowerowi Maniacy (Organizatora).

W wyjeździe samodzielnie mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat z zastrzeżeniem punktów 2a i 2b.

a. Dzieci poniżej 16 lat mogą brać udział w wyjeździe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

b. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą brać udział w wyjeździe bez opiekuna, ale z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W tym przypadku osobą rejestrująca Uczestnika jest jego opiekun prawny. Podpisaną zgodę należy mieć ze sobą przez cały czas trwania wyjazdu.

Organizator zapewnia opiekę nad Uczestnikami w trakcie wyjazdu w godzinach określonych w planie wyjazdu.

Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wyjazd został zorganizowany zgodnie z założonym planem, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od Organizatora.


 3. REJESTRACJA 


a. Rezerwacji należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zawarty przy każdej ofercie Wyjazdu na stronie internetowej www.rowerowimaniacy.pl . 

b. Po otrzymaniu rezerwacji Organizator przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie udziału w Wyjeździe. Klient przesyłając zgłoszenie i dokonując wpłaty zaliczki/ pełnej kwoty, akceptuje Regulamin. 

c. Klient przesyłając zgłoszenie i dokonując wpłaty zaliczki/ pełnej kwoty, akceptuje Regulamin. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klientów od jego przestrzegania. 

d. Klient przesyłając wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Wyjazdu i potwierdza prawdziwość przesłanych w zgłoszeniu danych.

e. W przypadku, gdy Klient zgłasza udział w Wyjeździe więcej niż jednej osoby, zobowiązuje się on do informowania pozostałych osób o informacjach przesyłanych przez Organizatora. W przypadku, gdy Klient nie przekaże pozostałym zgłaszanym przez siebie osobom informacji mającej wpływ na ich decyzję o uczestnictwie, lub w wyniku takiego działania pozostałe zgłoszone osoby nie będą prawidłowo przygotowane do Wyjazdu, Klient zwolni Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z niepoinformowania pozostałych zgłoszonych osób, samemu tą odpowiedzialność przyjmując. 

f. Organizator zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i NNW na rzecz Uczestnika z zastrzeżeniem poniższych przypadków

-  W przypadku wyjazdów bezpłatnych Organizator nie zawiera umowy ubezpieczenia. Ewentualne ubezpieczenie NNW leży po stronie Uczestnika.

-  W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych Uczestnik nie zostanie objęty grupowym ubezpieczeniem turystycznym.

g. Potrzebę wynajęcia roweru/przyczepki rowerowej dla dzieci na czas Wyjazdu Klient powinien zgłosić podczas dokonywania rezerwacji. Koszt wypożyczenia roweru zostanie ujęty w cenie Wyjazdu. Organizator skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów niezbędnych do dobrania optymalnego roweru. 

h. W przypadku zgłoszenia na wycieczkę mniej niż 7 dni przed jej rozpoczęciem Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty za Wyjazd zamiast zaliczki. 

i. Rejestracji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.

j. Zapisując się na Wyjazd, Uczestnik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Organizatora przed i w czasie wyjazdu w celach operacyjnych.

 4. PŁATNOŚĆ 


a. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty opłaty za wyjazd w ciągu 3 dni roboczych liczonych od momentu rejestracji na wyjazd (nie później jednak niż na 1 dzień przed wyjazdem).

b. wycieczki jednodniowe – płatne są w całości w terminie 3 dni roboczych liczone od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji od Organizatora.  Jeżeli Wyjazd jest w późniejszym terminie istnieje możliwość wpłaty zadatku w kwocie 80zł należy dokować najpóźniej 3 miesiące od daty rozpoczęcia wycieczki. Jeśli rezerwacja zostaje dokonana na 5 dni przed wydarzeniem lub później należy dokonać wpłaty całej kwoty po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.

c. wycieczki dwudniowe i dłuższe – płatne są w całości w terminie 3 dni roboczych liczone od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji od Organizatora. Jeżeli Wyjazd jest w późniejszym terminie wymagana jest  wpłata zadatku w kwocie 150zł w terminie 3 dni roboczych liczone od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia Wyjazdu. Jeśli rezerwacja zostaje dokonana na 5 dni przed wydarzeniem lub później należy dokonać wpłaty całej kwoty po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.

d. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

e. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji z tytułem jak w potwierdzeniu rezerwacji.

f. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

 5. REZYGNACJA Z WYJAZDU


a. W przypadku rezygnacji w terminie wcześniejszym niż 30 dni od daty planowanego wyjazdu Organizator zwraca Uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty.

b. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 30 dni od daty planowanego wyjazdu Organizator nie zwraca Uczestnikowi wpłaconej kwoty.

c. W przypadku rezygnacji  uczestnictwa w wycieczce dwudniowej i dłuższej na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia następuje zwrot kosztów pomniejszony o kwotę 100 zł na poczet kosztów obsługi rezerwacji.

d. Istnieje możliwości zwrotu wpłaty poprzez przeniesienia praw do uczestnictwa w imprezie na inną osobę niebędącą już uczestnikiem danej wycieczki. Jeżeli zmiana danych uczestnika wyprawy wiąże się z dodatkowymi kosztami, to koszty takich zmian ponosi osoba przenosząca swoje uprawnienia wyjazdowe na osobę ją zastępującą. Należy o tym fakcie poinformować mailowo Organizatora w terminie pozwalającym na zmianę danych Uczestnika wyjazdu.

e. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy podany na stronie wydarzenia.

6. ANULOWANIE WYJAZDU


a.    Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wyjazdu z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w przypadku braku wymaganej ilości Uczestników (liczba podana na stronie danego Wyjazdu).

b.    Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o anulowaniu wyjazdu w terminie do 3 dni do daty wyjazdu.

c.    W przypadku anulowania wyjazdu Uczestnikom zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty

7. WYJAZD


a.    Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu wycieczki i/lub planu wyjazdu i/lub trasy przejazdu w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Organizatora, w tym w sytuacji wynikających z warunków meteorologicznymi lub możliwości Uczestników.

b.    Organizator zobowiązuje się, że przekaże drogą e-mailową daty i godziny wyjazdu oraz powrotu, miejsc zbiórki, a także innych ważnych informacji dotyczących wyjazdu.

c.    Uczestnik zobowiązany jest poinformować telefonicznie Organizatora o rezygnacji z wyjazdu lub o możliwym spóźnieniu na zbiórkę najpóźniej na godzinę przed planowanym wyjazdem.

d.    Organizator określa godzinę odjazdu autobusu z ustalonego miejsca zbiórki.

e.    W przypadku spóźnienia Uczestnika przekraczającego 15 minut Organizator zastrzega sobie prawo do odjazdu bez spóźnionego Uczestnika jeśli dalsze opóźnienie skutkowałoby niewykonaniem zakładanego planu wyjazdu.

f.    W przypadku spóźnienia na odjazd w drogę do miejsca docelowego Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionego kosztu.

g.    W przypadku spóźnienia na odjazd w drogę powrotną Uczestnik zobowiązany jest wrócić do domu na koszt własny.

h.    Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualny dokument tożsamości w czasie trwania wyjazdu.

i.    W wyjeździe nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, z wyłączeniem czasu wolnego określonego w planie wyjazdu.

j.    Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa przy poruszaniu się na rowerze oraz do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

k.    Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów środków transportu, miejsc noclegu, a także każdego odwiedzanego podczas wyjazdu miejsca publicznego.

l.    Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń wyznaczonego przez Organizatora pilota.

m.    Każdy Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się na rowerze sprawnym technicznie.

n.    Grupę prowadzi pilot wyznaczony przez Organizatora, który dyktuje tempo poruszania się grupy oraz wskazuje drogę.

o.    Każdy Uczestnik ma obowiązek poruszać się w zwartej kolumnie rowerów za wyznaczonym pilotem. Zabronione jest wyprzedzanie pilota.

p.    Uczestnik ma prawo do odłączenia się od grupy i wybranie alternatywnej trasy tylko po uprzednim poinformowaniu pilota i ustaleniu miejsca i czasu ponownego przyłączenia się do grupy.

q.    Odłączenie się od grupy jest możliwe tylko w przypadku gdy nie będzie miało wpływu na założony plan wyjazdu.

r.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z wyjazdu Uczestnika łamiącego zasady wyjazdu w sposób rażący.

8. TRANSPORT


a. Transport rowerów odbywa się na specjalnie przygotowanej przyczepie rowerowej.

b. Na przyczepie nie mogą być przewożone rowery nietypowe - poziome, tandem, fatbike (grube opony) oraz rowery o masie powyżej 20kg

c. Uczestnik posiadający rower określony w pkt. 8b zobowiązany jest do transportu roweru we własnym zakresie.

d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku złego przygotowania roweru do transportu.

e. Rowery elektryczne przewożone po indywidualnym , wcześniejszym ustaleniu z organizatorem

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Każdy Uczestnik ponosi osobistą odpowiedzialność cywilną i karną za swoje działania i wyrządzone szkody, w szczególności uszkodzenia roweru własnego lub wypożyczonego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe przygotowanie Uczestnika do wyjazdu, w szczególności wynikające ze złego stanu technicznego roweru oraz niedostatecznego przygotowania fizycznego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub zgubione przedmioty Uczestnika z wyłączeniem czasu, gdy przedmioty te zostaną powierzone Organizatorowi.

Prezentowane na stronie www.rowerowimaniacy.pl oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania podstawowych narzędzi i materiałów pozwalających na naprawę roweru w przypadku awarii.

Organizator zapewnia pomoc w naprawie uszkodzonego roweru, o ile taka naprawa jest możliwa w oparciu o posiadane materiały i narzędzia.

W przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Uczestnik zobowiązany jest powrócić na własną rękę do wyznaczonego miejsca zbiórki lub noclegu. Organizator zapewnia pomoc w dotarciu Uczestnika na miejsce zbiorki.